Prečo ani naša starostka ani náš obecný úrad ešte nezverejnili dohodu z úradom?

Autor: Marek Tencer | 22.9.2019 o 13:49 | Karma článku: 7,95 | Prečítané:  1369x

Dohoda na paragraf 10 zákona o hmotnej núdzi medzi našou obcou a úradom ešte stále nieje zverejnená na internete a to ani po mojej ústnej žiadosti starostky o jej zverejnenie a nieje tam ani po desiatich dňoch potom čo som žiadal

starostku o zverejnenie dohody mailom. Dodnes pani starostka nezverejnila dohodu medzi našou obcou úradom ani neragovala na môj mail. Tak som si pozrel okrem iných dohôd starostov z úradom aj dohodu bývalého starostu obce Žitavany a po prečítaní som zistil že naša starostka by dohodu porušila v niekoľkých bodoch a preto sa ani nemôžem diviť že túto dohodu z úradom náš obecný úrad a ani starostka zverejniť nechcú. Až ste ešte nečítali môj predošlí príspevok a preto neviete o čo sa jedná môžete si ho prečítať tu:

https://marektencer.blog.sme.sk/c/515789/praktiky-nasej-starostky-a-uradnikov-nielen-obecneho-uradu.html

V dohode bývalého starostu obce Žitavany sa píše:  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.zitavany.sk/data/fso/soubory/dohoda-podla-10-o-pomoci-v-hmotnej-nudzi.pdf&ved=2ahUKEwiG1o2noNbkAhWDKVAKHcwYAFMQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1RBZMyd46QU5oN6dw_HIYi 

4. Časový rámec vykonávania pracovnej činnosti: a) začiatok: 01.07.2014 b) dĺžka: 32 hodín, pondelok - sobota/ á 4 hod. c) hodina začiatku a skončenia: 8:00 - 12:00 hod.,

Naša starostka tvrdí že sa práca musí robiť len v pondelky a utorky čo ale nemá oporu nielen v dohode ale ani v zákone pretože zákon o hmotnej núdzi hovorí "§10 (4) c) začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) s určením hodiny začatia a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c)", 

Navyše táto požiadavka starostky nielen že nemá oporu v zákone ale môže byť v rozpore aj zo zákonom napríklad § 228a

Dohoda o pracovnej činnosti

(1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Takže kľudne môže nastať situácia že zamestnávateľ bude potrebovať dohodára napríklad len v pondelky a utorky od 8 hodiny do 10tej. Práca na dohodu sa počíta aj do 32 hodín ale keď niekto bude robiť v čase a v dni keď mal robiť na obci tak požiadavku na odpracovanie si 32 hodín logicky nemôže splniť pretože určitý čas trvá pokiaľ sa človek premiestni z bodu A do bodu B. Navyše menšie obecné služby sa musia vykonávať podla zákona len v určených hodinách takže požiadavka úradníkov a starostky na vykonávanie menších obecných služieb len v určených dňoch je poriadna blbosť.

V pondelok a v utorok 02 a 03.09.2019 pršalo a keby aj nepršalo mohol som mať v tie dni niečo iné napríklad aj dohodu na dve hodiny, tak som sa tieto dni rozhodol ostať doma. Išiel som na obec v stredu. Starostka tam v stredu nebola tak som išiel za pani Kissovou a pýtal som si prezenčku od nej. Odmietla mi prezenčku dať a keď som si pýtal papier o tom že mi odmieta dať prezenčku len preto že nieje pondelok alebo utorok takto odmietla a povedala že za pondelok, utorok mám absencie. Išiel som domov a hneď som volal na inšpektorát práce... Povedali mi že absenciu môže dávať len zamestnávateľ

Vštvrtok po mojom príchode krátko pred ôsmou hodinou na obecný úrad, mi starostka povedala: "aký je dnes deň?" odpovedal som "štvrtok" načo mi odmietla dať podpísať prezenčnú listinu a povedala mi že som mal prísť v pondelok a v utorok a že za tieto dva dni mám absencie aj keď (ako som sa už informoval na inšpektoráte práce) starostka mi absenciu dať nemôže lebo nie som jej zamestnanec  a navyše som chorý ani nebol. (mám aj nahrávku kde to hovorí ale tú sedávať aspoň zatiaľ nebudem...)

Takže za september som nemohol odrobiť 32 hodín z dôvodu  nekonania našej pani starostky a pani Kissovej. Nemohol som si ich odrobiť potom čo som dva dni ostal domaani len teoreticky a tak si splniť moju povinnosť odpracovania si 32 hodín za dávku hmotnej núdzi. Pretože starostka chcela aby som pracoval len v pondelky a utorky. September má 5 pondelkov ale len 4 utorky takže 7x4 je 28 ale na splnenie požiadavky získania dávky hmotnej núdzi sa musí odpracovať 32 hodín lebo keby som odrobil len 28 hodín nedostal by som rovnako nič ako keby som na obci v danom mesiaci vôbec nepracoval.

Hovorí o tom zákon o hmotnej núdzi §10

"(3) Ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a) za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní

a) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec"

Keby som mal absenciu tak by som bol povinný hu podla zákona hlásiť úradu a úrad by moju absenciu ohlásil starostke. Ako som už písal minule starostka porušila zákon lebo zákon o hmotnej núdzi hovorí §10"(4) d) záväzok organizátora menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) zabezpečiť dohodnuté podmienky počas celého obdobia trvania dohody,"

V dohode predošlého starostu obce žitavany sa píše: Článok IV Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia trvania dohody. 

2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady: a) ochranné osobné pracovné prostriedky, b) úrazové poistenie, c) pracovné prostriedky, d) zdravotné preukazy, ak to charakter pracovných činností vyžaduje e) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiatku činností a prevzatia OOPP a PP od občanov po skončení výkonu pracovných činností.

3. Organizátor sa zaväzuje vytvoriť základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a za týmto účelom si plniť všetky povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávateľa, v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ako som už minule písal dva týždne som nedostal žiadne ochranné pomôcky aj keď som o ne viac krát žiadal už od prvého dňa čo som pracoval na obci a po dvojtýždňovom naliehaní som dostal len jedny rukavice. 

Pani Kissová a aj pani starostka  mi dávali podpisovať prázdnu prezenčnú listinu  a to aj napriek mojím upozorneniam. Starostka sa podpísala ako  koordinátorka až keď som si v auguste odrábal predposledný deň v rámci odpracovávania si 32 hodín a to až po mojom viacnásobnom upozorňovaní. 

V dohode bývalého starostu obce Žitavany sa píše:   "Denná evidencia dochádzky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora, prípadne inou osobou oprávnenou konať v mene organizátora."

Ďalej sa v dohode píše:  Článok VI Odstúpenie od dohody 1. V prípade, ak organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmä ak svojím konaním, resp. nekonaním bude mariť výkon pracovných činností špecifikovaných v Článku II, alebo brániť úradu vo výkone jeho práv a povinností, úrad je oprávnený od dohody odstúpiť; odstúpením od dohody táto dohoda zaniká ku dňu doručenia písomného odstúpenia organizátorovi. 2. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvorí najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.

Tým že mi starostka a pani Kissová odmietli dať podpísať prezenčnú listinu tým marili výkonu pracovných činností. Z tohto a ďalších dôvodov kedy bola porušená nielen dohoda ale aj zákony by mal úrad od dohody s našou obcou odstúpiť.

Na základe zákona o hmotnej núdzi §10"(13)  Ak dohodu podľa odseku 3 alebo odseku 11 poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, môže úrad od dohody odstúpiť; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody."

Podľa môjho názoru sú len dve možnosti. 1.Dohoda medzi obcou a úradom má oporu v zákone a úradníci aj zo starostkou klamali keď hovorili že musím chodiť robiť na obec len v pondelky a utorky. 2. Druhá možnosť menej pravdepodobná je že starostka aj úradníci hovorili pravdu a podpísali dohodu ktorá nemá oporu v zákone. 

Myslím si že náš obecný úrad túto dohodu ani nezverejní lebo ako v prvom tak aj v druhom prípade by poškodili len sami seba ale budem veľmi rád až ma presvedčia že som sa mýlil a dohodu zverejnia.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?